Lemon Tiramisu

egg yolks and sugar for Lemon Tiramisu